Careers & Tenders

Thư mời tư vấn cá nhân thực hiện Gói thầu số 10 “Tư vấn cá nhân thực hiện nghiên cứu Đánh giá sự phát triển của ngành hàng gạo ở một số nước tiểu vùng sông Mê Công”

     VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn 
chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn
  cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”     


                                                           THƯ MỜI TƯ VẤN CÁ NHÂN

 

Thực hiện gói thầu số 10 “Tư vấn cá nhân thực hiện nghiên cứu Đánh giá sự phát triển của ngành hàng gạo ở một số nước tiểu vùng sông Mê Công” thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”, Ban quản lý dự án mời các tư vấn cá nhân tham gia ứng tuyển cho 06 vị trí sau:

  • Vị trí 1: Trưởng nhóm tư vấn cá nhân
  • Vị trí 2: Tư vấn cá nhân phân tích định lượng
  • Vị trí 3: Tư vấn cá nhân phân tích ngành hàng
  • Vị trí 4: Tư vấn cá nhân phát triển doanh nghiệp
  • Vị trí 5: Tư vấn cá nhân chuỗi giá trị lúa gạo
  • Vị trí 6: Tư vấn cá nhân chính sách ngành hàng

(Chi tiết Điều khoản tham chiếu tại 06 Phụ lục đính kèm)

Yêu cầu: Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ lý lịch khoa học đến Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” thông qua email [email protected] trước 16h ngày 18/8/2021.

Mọi thắc mắc xin liên hệ qua số điện của Văn phòng Dự án khu vực tại địa chỉ số 16 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội (02437280491) hoặc số điện thoại của Điều phối viên dự án là Bà Bùi Thị Minh Dung (0782101902)

 

                                                                                 Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2021

                                                                                              GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

                                                                                                       <Ký tên>

 

                                                                                            TRẦN CÔNG THẮNG

Chi tiết đính kèm:

Thư mời

Điều khoản tham chiếu

CAP-IPSARD
OTHER NEWS