Careers & Tenders

Thông báo tuyển dụng kế toán dự án "Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công"

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chuyên gia cho 07 gói thầu tư vấn cá nhân trong nước năm 2020

Thông báo Kết quả lựa chọn tư vấn cá nhân trong nước các gói thầu số 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”

Thông báo Kết quả lựa chọn chuyên gia cho 02 gói thầu số 15 và 16 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn chuyên gia cho 02 gói thầu số 15 và 16 Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”

THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

Vietnam - Invitation letter for consultant in Vietnam

Regional project "Network for agriculture and rural development think-tanks in Mekong sub-region", project management board invites individual consultant