Careers & Tenders

Thông báo Kết quả lựa chọn chuyên gia cho gói thầu số 34 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”

Thư mời tư vấn cá nhân thực hiện Gói thầu 34 “Tư vấn cá nhân chỉnh sửa, edit các báo cáo 2021 để xuất bản”

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu của 08 gói thầu chỉ định thầu số 17, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 thực hiện nghiên cứu Sinh kế nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008-2018

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 11 “Tư vấn cá nhân thu thập dữ liệu hỗ trợ thực hiện nghiên cứu Đánh giá sự phát triển của ngành hàng gạo ở một số nước tiểu vùng sông Mê Công”

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 10 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”

Thư mời tư vấn cá nhân thực hiện Gói thầu số 10 “Tư vấn cá nhân thực hiện nghiên cứu Đánh giá sự phát triển của ngành hàng gạo ở một số nước tiểu vùng sông Mê Công”

Thư mời chuyên gia tư vấn cá nhân Gói thầu số 9 "Chuyên gia chỉnh sửa, edit các báo cáo để xuất bản" thuộc dự án NARDT

Thông báo tuyển dụng kế toán dự án "Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công"

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chuyên gia cho 07 gói thầu tư vấn cá nhân trong nước năm 2020

Thông báo Kết quả lựa chọn tư vấn cá nhân trong nước các gói thầu số 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”