Careers & Tenders

Thư mời tư vấn cá nhân thực hiện Gói thầu 34 “Tư vấn cá nhân chỉnh sửa, edit các báo cáo 2021 để xuất bản”

     VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn 
chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn
  cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”     


                                                           THƯ MỜI TƯ VẤN CÁ NHÂN

Thực hiện gói thầu số 34 “Tư vấn cá nhân chỉnh sửa, edit các báo cáo 2021 để xuất bản” thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”, Ban quản lý dự án mời các tư vấn cá nhân tham gia ứng tuyển cho 01 vị trí: Tư vấn cá nhân chỉnh sửa, edit các báo cáo 2021 để xuất bản.
 (Chi tiết Điều khoản tham chiếu tại 01 Phụ lục đính kèm) 
Yêu cầu: Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ lý lịch khoa học đến Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” thông qua email [email protected] trước 16h ngày 22/11/2021.
Mọi thắc mắc xin liên hệ qua số điện của Văn phòng Dự án khu vực tại địa chỉ số 16 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội (02437280491) hoặc số điện thoại của Điều phối viên dự án là Bà Bùi Thị Minh Dung (0782101902).
                                                                                                              Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

                                                                                                                          GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

                                                                                                                                  <Ký tên>

 

                                                                                                                        TRẦN CÔNG THẮNG

Chi tiết đính kèm:

Thư mời

Điều khoản tham chiếu

OTHER NEWS