Careers & Tenders

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu của 08 gói thầu chỉ định thầu số 17, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 thực hiện nghiên cứu Sinh kế nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008-2018

   VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn 
chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn
  cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”     


THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu của 08 gói thầu chỉ định thầu số 17, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 thực hiện nghiên cứu Sinh kế nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008-2018                

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1962/QĐ-BNN-HTQT ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-CSCL ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về việc thành lập Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-BNN-TC ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Dự toán chi tiết năm 2021 thực hiện Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-CSCL-IFAD ngày 01/9/2021 của Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của 08 gói thầu số 17, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 thực hiện nghiên cứu Sinh kế nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008-2018 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”;
Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của 08 gói thầu số 17, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 thực hiện nghiên cứu Sinh kế nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008-2018; cụ thể như sau:
1. Chuyên gia được lựa chọn: 
- Gói thầu số 17: Trưởng nhóm tư vấn cá nhân thực hiện nghiên cứu Sinh kế nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008-2018
+ Chuyên gia thực hiện: Trương Thị Thu Trang
+ Số tiền: 2.700 USD tương đương 62.505.000 đồng.
+ Loại hợp đồng: Trọn gói
+ Số ngày công: 10 ngày
+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng từ 10/9/2021 đến 10/12/2021.
- Gói thầu số 39: Tư vấn cá nhân về chính sách phát triển nông thôn thực hiện nghiên cứu Sinh kế nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008-2018
+ Chuyên gia thực hiện: Nguyễn Lệ Hoa
+ Số tiền: 4.000 USD tương đương 92.600.000 đồng.
+ Loại hợp đồng: Trọn gói
+ Số ngày công: 16 ngày
+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng từ 10/9/2021 đến 10/12/2021.
 - Gói thầu số 40: Tư vấn cá nhân về nước sạch nông thôn thực hiện nghiên cứu Sinh kế nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008-2018
+ Chuyên gia thực hiện: Lê Văn Căn
+ Số tiền: 4.050 USD tương đương 93.757.500 đồng.
+ Loại hợp đồng: Trọn gói
+ Số ngày công: 15 ngày
+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng từ 10/9/2021 đến 10/12/2021.
- Gói thầu số 41: Tư vấn cá nhân về chuỗi giá trị thực hiện nghiên cứu Sinh kế nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008-2018
+ Chuyên gia thực hiện: Bùi Thị Việt Anh
+ Số tiền: 3.750 USD tương đương 86.812.500 đồng.
+ Loại hợp đồng: Trọn gói
+ Số ngày công: 25 ngày
+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng từ 10/9/2021 đến 10/12/2021.
- Gói thầu số 42: Tư vấn cá nhân về kinh tế nông thôn thực hiện nghiên cứu Sinh kế nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008-2018
+ Chuyên gia thực hiện: Chu Tiến Quang
+ Số tiền: 4.050 USD tương đương 93.757.500 đồng.
+ Loại hợp đồng: Trọn gói
+ Số ngày công: 15 ngày
+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng từ 10/9/2021 đến 10/12/2021.
- Gói thầu số 43: Tư vấn cá nhân về lao động nông thôn thực hiện nghiên cứu Sinh kế nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008-2018
+ Chuyên gia thực hiện: Ngô Văn Hải
+ Số tiền: 3.240 USD tương đương 75.006.000 đồng.
+ Loại hợp đồng: Trọn gói
+ Số ngày công: 12 ngày
+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng từ 10/9/2021 đến 10/12/2021.
- Gói thầu số 44: Tư vấn cá nhân về tổ chức nông dân thực hiện nghiên cứu Sinh kế nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008-2018
+ Chuyên gia thực hiện: Nguyễn Quốc Ngữ
+ Số tiền: 3.240 USD tương đương 75.006.000 đồng.
+ Loại hợp đồng: Trọn gói
+ Số ngày công: 12 ngày
+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng từ 10/9/2021 đến 10/12/2021.
- Gói thầu số 45: Tư vấn cá nhân thu thập thông tin dữ liệu hỗ trợ thực hiện nghiên cứu Sinh kế nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008-2018
+ Chuyên gia thực hiện: Đào Thanh Huế, Cao Đức Sơn, Nguyễn Tuấn Linh
+ Số tiền: 5.670 USD tương đương 131.260.500 đồng.
+ Loại hợp đồng: Trọn gói
+ Số ngày công: 27 ngày/người x 3 người
+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng từ 10/9/2021 đến 10/12/2021.
2. Nguồn vốn: Vốn ODA do Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD)
Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” trân trọng  kính mời các ông/bà chuyên gia tư vấn có tên nêu trên đến liên hệ với Điều phối viên dự án Bà Bùi Thị Minh Dung tại Văn phòng Dự án khu vực tại địa chỉ số 16 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội; Điện thoại: 0243.7280491 để tiến hành việc ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời gian trên Dự án sẽ thông báo hủy thầu và tiến hành tổ chức lại việc lựa chọn mới theo đúng quy định./.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.    
 

CAP-IPSARD
OTHER NEWS