Careers & Tenders

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 10 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”

   VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn 
chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn
  cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”     


THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 10 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1962/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-CSCL ngày 12/6/2019 của Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về việc thành lập Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-BNN-TC ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Dự toán chi tiết năm 2021 thực hiện Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 3209/QĐ-BNN-TC ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2021 thực hiện Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-CSCL-IFAD ngày 05/8/2021 của Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về việc phê duyệt Điều khoản tham chiếu và Giá dự toán của gói thầu số 10 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”;
Căn cứ Biên bản đánh giá lựa chọn tư vấn ngày 24/8/2021 của Tổ chuyên gia cho gói thầu số 10 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”;
Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-CSCL-IFAD ngày 31/8/2021 của Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 10 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”;
Ban Quản lý Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” thông báo tới nhà thầu thực hiện gói thầu số 10 “Tư vấn cá nhân thực hiện nghiên cứu Đánh giá sự phát triển của ngành hàng gạo ở một số nước tiểu vùng sông Mê Công” thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”, cụ thể như sau:
1. Chuyên gia tư vấn được lựa chọn: 
- Vị trí: Trưởng nhóm tư vấn cá nhân
+ Chuyên gia thực hiện: Nguyễn Ngọc Quế
+ Số tiền: 2.970 USD tương đương 68.755.500 đồng.
- Vị trí: Tư vấn cá nhân phân tích định lượng
+ Chuyên gia thực hiện: Phạm Thị Kim Dung
+ Số tiền: 4.050 USD tương đương 93.757.500 đồng.
- Vị trí: Tư vấn cá nhân phân tích ngành hàng
+ Chuyên gia thực hiện: Trương Hồng Kim
+ Số tiền: 4.050 USD tương đương 93.757.500 đồng.
- Vị trí: Tư vấn cá nhân phát triển doanh nghiệp
+ Chuyên gia thực hiện: Đinh Quang Tuấn
+ Số tiền: 4.050 USD tương đương 93.757.500 đồng.
- Vị trí: Tư vấn cá nhân chuỗi giá trị lúa gạo
+ Chuyên gia thực hiện: Lê Thị Phi Vân
+ Số tiền: 3.410 USD tương đương 78.941.500 đồng.
- Vị trí: Tư vấn cá nhân chính sách ngành hàng
+ Chuyên gia thực hiện: Phạm Minh Trí
+ Số tiền: 3.410 USD tương đương 78.941.500 đồng.
(Tỷ giá 1 USD = 23.150 VNĐ theo tỷ giá quy định tại Quyết định số 2569/QĐ-BNN-TC ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán chi tiết năm 2021 thực hiện Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ).
2. Hình thức hợp đồng: Trọn gói
3. Phương thức thanh toán và thời gian thực hiện hợp đồng:
- Phương thức thanh toán: Thanh toán hai lần bằng chuyển khoản với lần một tạm ứng 50% giá trị hợp đồng sau khi chuyên gia nộp một phần sản phẩm (như nêu tại Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng), và lần hai sau khi hai bên ký biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng từ 10/9/2021 đến 10/03/2022
4. Nguồn vốn: Vốn ODA do Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD)
Ban Quản lý Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” trân trọng  kính mời các ông/bà chuyên gia tư vấn có tên nêu trên liên hệ với Điều phối viên dự án Bà Bùi Thị Minh Dung (Địa chỉ số 16 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội; Điện thoại: 0782101902) để thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời gian trên Dự án sẽ thông báo hủy thầu và tiến hành tổ chức lại việc lựa chọn mới theo đúng quy định./.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

CAP-IPSARD
OTHER NEWS