Careers & Tenders

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 11 “Tư vấn cá nhân thu thập dữ liệu hỗ trợ thực hiện nghiên cứu Đánh giá sự phát triển của ngành hàng gạo ở một số nước tiểu vùng sông Mê Công”

   VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn 
chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn
  cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”     


THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 11 “Tư vấn cá nhân thu thập dữ liệu hỗ trợ thực hiện nghiên cứu Đánh giá sự phát triển của ngành hàng gạo ở một số nước tiểu vùng sông Mê Công”                

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1962/QĐ-BNN-HTQT ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-CSCL ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về việc thành lập Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-BNN-TC ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Dự toán chi tiết năm 2021 thực hiện Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-CSCL-IFAD ngày 06/9/2021 của Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 11 “Tư vấn cá nhân thu thập dữ liệu hỗ trợ thực hiện nghiên cứu Đánh giá sự phát triển của ngành hàng gạo ở một số nước tiểu vùng sông Mê Công” thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”;
Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 11 “Tư vấn cá nhân thu thập dữ liệu hỗ trợ thực hiện nghiên cứu Đánh giá sự phát triển của ngành hàng gạo ở một số nước tiểu vùng sông Mê Công”; cụ thể như sau:
1. Chuyên gia được lựa chọn: 
+ Chuyên gia thực hiện: Đào Phương Thảo, Nguyễn Phương Anh, Lê Minh Đức
+ Số tiền: 5.880 USD tương đương 136.122.000 đồng.
+ Loại hợp đồng: Trọn gói
+ Số ngày công: 28 ngày/người x 3 người
+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng từ 15/9/2021 đến 15/12/2021.
2. Nguồn vốn: Vốn ODA do Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD)
Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” trân trọng  kính mời các ông/bà chuyên gia tư vấn có tên nêu trên đến liên hệ với Điều phối viên dự án Bà Bùi Thị Minh Dung tại Văn phòng Dự án khu vực tại địa chỉ số 16 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội; Điện thoại: 0243.7280491 để tiến hành việc ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 10 ngày kể từ ngày ký thông báo. Quá thời gian trên Dự án sẽ thông báo hủy thầu và tiến hành tổ chức lại việc lựa chọn mới theo đúng quy định./.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký
 

CAP-IPSARD
OTHER NEWS