Careers & Tenders

Thông báo Kết quả lựa chọn chuyên gia cho gói thầu số 34 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”

   VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn 
chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn
  cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”     


THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn chuyên gia cho gói thầu số 34 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1962/QĐ-BNN-HTQT ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-CSCL ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về việc Thành lập Ban quản lý dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 3765/QĐ-BNN-TC, ngày 21 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán chi tiết năm 2020 Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-BNN-TC ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 3765/QĐ-BNN-TC ngày 21 tháng 9 năm 2020 thực hiện Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-BNN-TC ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Dự toán chi tiết năm 2021 thực hiện Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-CSCL-IFAD ngày 24/11/2021 của Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 34 thuộc Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”;
Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 34 “Tư vấn cá nhân chỉnh sửa, edit các báo cáo 2021 để xuất bản”, cụ thể như sau:
1. Tư vấn cá nhân được lựa chọn: 
+ Tư vấn thực hiện: Ths. Trần Quỳnh Hoa.
+ Số tiền: 960 USD tương đương 22.224.000 đồng.
Tỷ giá: 1 USD = 23.150 VNĐ theo tỷ giá quy định tại Quyết định số 2569/QĐ-BNN-TC ngày 09/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Dự toán chi tiết năm 2021 thực hiện Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” do IFAD tài trợ.
2. Hình thức hợp đồng: Trọn gói
3. Phương thức thanh toán và thời gian thực hiện hợp đồng:
- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản 100% giá trị hợp đồng khi ký biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 25/11/2021 đến 04/12/2021. Thời gian tính công chuyên gia là 5 ngày/tư vấn cá nhân     x 1 tư vấn cá nhân
4. Nguồn vốn: Vốn ODA do Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD) tài trợ.
Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” trân trọng kính mời bà Trần Quỳnh Hoa liên hệ với Điều phối viên dự án Bà Bùi Thị Minh Dung tại Văn phòng Dự án khu vực tại địa chỉ số 16 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội; Điện thoại: 0243.7280491 để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu vào ngày 25/11/2021. 
Trân trọng cảm ơn!
 

CAP-IPSARD
OTHER NEWS